Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Aktualności

opublikowany: 01.10.2020Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok 2020

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp.  z o.o. z siedzibą w Sierznie, zwanej dalej Spółką, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

Oczekiwany termin złożenia sprawozdania z badania za rok obrotowy 2020: do dnia 30 marca 2021 r.

 

W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

 1. Dostarczenia sprawozdania z badania w języku polskim.
 2. Dostarczenia wersji elektronicznej sprawozdania z badania w formacie pdf opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej (kwiecień-maj  2021), podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania z badania w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji oraz na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (czerwiec 2021) podczas, którego zostanie podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 3. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
 • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 • Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.
 • Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia  11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
 • Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
 • Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.
 •  Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
 • Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki .
 • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.
 • Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie. Oferent może załączyć referencje itp.

 

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT


Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 14 października 2020 r. do godziny 12.00 w siedzibie Spółki:


Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Sierzno
77-131 Rekowo z dopiskiem

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020”.

  Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie.

UWAGI

Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku, gdyż Spółka dobrowolnie poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta.

Do niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedzi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert złożonych w postępowaniu.

W przypadku składania ofert przez osoby fizyczne, prosimy o dołączenie oświadczenia o „wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp.  z o.o. celem wyboru oferty-Wykonawcy na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp.  z o.o. za rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdania (…)”.

Informacja o wyborze zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy do dnia 23 października 2020 r.

Nadesłane oferty zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od daty wyboru Podmiotu.

Kontakt:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp.  z o.o.

Sierzno

77-131 Rekowo

Tel. 59 3330003

kontakt@zzosierzno.pl

Informacje w sprawach Ochrony Danych Osonowych znajdziecie Państwo pod adresem:

http://zzosierzno.pl/

< powrót
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk