Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Aktualności

opublikowany: 28.04.2017Zaproszenie do składania ofert na podniesienie skarp czaszy składowiska – II etap

 

Zaproszenie do składania ofert na podniesienie skarp czaszy składowiska – II etap.

 

 1. Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Sierzno, 77 – 131 Rekowo.

 

Zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  Podniesienie skarp czaszy składowiska – II etap.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie II etapu podniesienia skarp obwałowania czaszy składowej według przedmiaru robót (załącznik nr 2).

Zamówienie będzie polegało na:

- profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża;

- wykopie i dowozie ziemi w miejsce wykonywania podniesienia skarp;

- formowaniu i zagęszczaniu nasypów;

- plantowaniu nasypów i korony nasypów;

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej podniesienia skarp wraz z aktualizacją rzędnych wysokościowych i pokazaniem kształtu skarp.

Zamawiający informuje, że ziemia będzie pozyskiwana na terenie składowiska.

Roboty wykonywane będą w trudnych warunkach terenowych, także na kwaterze, gdzie występuje duża różnorodność podłoża (możliwość przebicia opon występującymi ostrymi elementami). Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w soboty i w niedziele.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Użytkownika pozostającego bezpośrednio w zakresie lokalizacji, w których prowadzone będą roboty ziemne. Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie, w związku z czym, Wykonawca winien zabezpieczać na bieżąco teren robót w sposób uniemożliwiający powstanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników lub kontrahentów Użytkownika, a także bezkolizyjny dla ciągłości pracy wszelkich instalacji i urządzeń zainstalowanych w zakładzie. Sprzęt oraz materiały niezbędne dla realizacji robót winny być przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 3. Termin otwarcia ofert: 10 maja 2017 r. godz. 1000
 4. Okres gwarancji: 24 miesiące.
 5. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury nie później niż
  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jacek Filosek, tel. 691 979 467.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 8. Oferta powinna zawierać:
  1. nazwa wykonawcy,
  2. adres wykonawcy,
  3. NIP,
  4. numer telefonu,
  5. nr rachunku bankowego,
  6. Oferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o., 77-131 Rekowo, Sierzno,
  adres e-mail: kontakt@zzosierzno.pl
 • Termin 10 maja 2017 r. godz. 945
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
  100 % cena.

            cenę netto ……………. zł/Mg            (słownie…………………………………………………………….)

cenę brutto …………… zł/ Mg

(słownie: ……………………………………………...……………)

 1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 2. Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r,
 3. Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zaproszeniu.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (Word)

Załącznik Nr 1 - Formularz_ofertowy (PDF)

Za. Nr 2 - Przedmiar robót (PDF)

Zaproszenie (PDF)

Zaproszenie (Word)

< powrót
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk