Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Sprzedaż surowców

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na:

„Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.”

Opis:

Przedmiotem oferty jest odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej. Aktualnie – 31.03.2018 r.- Zakład oferuje następujące ilości surowców:

 

Papier i tektura, 15 01 01, 19 12 01

 

makulatura

  35,8 Mg

karton

   18,5 Mg

Opakowania wielomateriałowe, 15 01 05

     8,5 Mg

Metale żelazne, 17 04 05, 19 12 02

         0,5 Mg

Metale nieżelazne, 17 04 01, 17 04 02, 19 12 03

            0,2 Mg

Kable, 17 04 11

          1,2 Mg

Puszki stalowe, 15 01 04

  18,1 Mg

Puszki aluminiowe, 15 01 04

    1,5 Mg

Tworzywa sztuczne, 15 01 02

 

opakowania twarde zmieszane (PCV, PE, PP itp.)

   11,3 Mg

chemia gospodarcza

    5,7 Mg

butelki PET (bezbarwny)

   14,9 Mg

butelki PET (niebieski)

   8,3 Mg

butelki PET (zielony)

2,4 Mg

folia (kolor)

   24,7 Mg

folia po sianokiszonce

     11,1 Mg

styropian

0,5 Mg

Szkło, (mix), 15 01 07

     9,1 Mg

Drewno, 19 12 01, 15 01 0

 14,0 Mg

Opony, 16 01 03

     3,5 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
16 02 14, 16 02 13*, 20 01 35*, 20 01 36

   1,7 Mg

Baterie i akumulatory, 20 01 34

-

Odpady palne (paliwo alternatywne), 19 12 10

 93,0 Mg

Kompost nieodpowiadający wymaganiom, 19 05 03

611,00 Mg

 

Materiał jest zbelowany.

Odbiór ilościowy odbywa się według wskazań nieautomatycznej wagi elektronicznej wyprodukowanej przez RHEWA-WAAGENFABRIK , model 82edition (deklaracja zgodności), zainstalowanej przy wyjeździe z Zakładu, posiadającej certyfikat zgodności ważny do 30.11.2016 roku.

Surowce przeznaczone do sprzedaży są na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Sierzno, 77 – 131 Rekowo. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Składanie ofert

Oferty należy przedkładać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektronicznie (e-mailem) lub w drodze bezpośredniego doręczenia, z dopiskiem: „Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych.”

Formularz oferty do pobrania

Polityka prywatności dla ofertujących

Miejsce składania ofert

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Sierzno, 77 – 131 Rekowo

e-mail: kontakt@zzosierzno.pl

Dodatkowe warunki

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów),
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Dostawca oczekuje od Odbiorcy ewentualnej deklaracji o przekazaniu dokumentów: DPR, DPO.

Uwaga: Oferty złożone przez Odbiorców, którzy zalegają z płatnościami dla Dostawców, nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Janusz Malinowski
Specjalista ds. sprzedaży i eksploatacji
tel. kom. 603 554 915
j.malinowski@zzosierzno.pl

Fotogaleria

Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy - surowce wtórne

Deklaracja zgodności

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk