Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zzosierzno.pl


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26-04-2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26-04-2021 r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Informacja o dostępności

Strony spełniają wymagania wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 26-04-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Chrzan, m.chrzan@zzosierzno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 333 00 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl

 

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd
Serwis został zaprojektowany tak aby ułatwić przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Czcionki są duże a kontrast jest zgodny z wytycznymi. Żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Czytelny interface

  • Brak elementów ruchomych i animowanych o jaskrawej kolorystyce minimalizujących ryzyko ataku u osób z padaczką.
  • Head, body, footer  każda strona posiada wszystkie podstawowe elementy charakterystyczne dla strony internetowej (logo z lewej strony, menu nawigacyjne, stopka). Dzięki tym elementom  poruszanie się po stronie jest łatwiejsze.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie zawsze umieszczane są na tej stronie internetowej.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Mateusz Chrzan

e-mail: m.chrzan@zzosierzno.pl

Kontaktować można się także:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Sierzno, 77-131 Rekowo
tel. 59 333 00 03 / 04
kontakt@zzosierzno.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Sierzno, 77-131 Rekowo

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Istnieją 2 budynki administracyjne na terenie zakładu. Budynki posiadają po jednym wejściu. Mniejszy budynek, który służy jako budynek obsługujący wagę oraz kasę fiskalną jest dostępny z strefy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy pomocy interkomu kasowego. Drugi budynek administracyjny posiada wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych. posiada próg w dopuszczalnej wysokości w drzwiach o szerokości 90 cm. W pierwszym oraz drugim budynku nie ma windy, natomiast w drugim budynku istnieje toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

W drugim budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych, piętro nie posiada takiego dostępu.

Miejsca parkingowe

Na terenie zakładu znajduje się parking z miejscami parkingowymi, na którym wyznaczono 2 szt. miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W ZZO Sierzno Sp. z o.o. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk