Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z o.o. z siedzibą w 77-131 Rekowo, Sierzno

Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych wprowadzono kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail ichrzan@zzosierzno.pl lub pod numerem telefonu 575 703 855.

1. Cele Przetwarzania Danych:
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody o których mowa w art.6 pkt.1 lit. a, b i c RODO w celu:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.;
2) realizacja umów zawartych z kontrahentami ZZO Sierzno Sp. z o.o. lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – przed zawarciem umowy w szczególności:
- zapewnienie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego zapytaniem/zamówieniem, w tym związanych z wnioskowanymi zmianami w zamówieniu;
- kontakt z użytkownikiem w celu realizacji usług: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich zmian, informacji związanych z płatnościami, fakturowaniem, itp.;
- obsługa Klienta i wzajemna komunikacja: Dane użytkownika wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, zamówienia lub udzielenia pomocy. W tym do prawidłowego zarządzania zamówieniem, relacjami firma-Klient oraz do usprawnienia jakości usług, produktów, a także procesu obsługi Klienta;
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

2. Okres Przetwarzania Danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

3. Odbiorca Danych:
Zgodnie z obowiązującym prawem, Pani/Pana dane możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, które gwarantują bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowaną podstawę prawną. Pani/Pana dane udostępniamy tylko i wyłącznie, gdy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego (np. w celu realizacji złożonego zamówienia, wykonywania usługi itp.). Pani/Pana dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącymi operatorami pocztowymi, podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, jak np. bankom i instytucjom płatniczym, operatorom pocztowym.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, w których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dotyczą dane wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzanie są niezgodnie z prawem,
-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dotyczą jest dzieckiem.

5. Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wypływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. W przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk