Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Projekt 2018-2019

poziom_efrr_kolor_umowy_od_2018.png

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. w ramach dotacji z Funduszy Europejskich

20180714_124541.jpg

W dniu 14 lipca 2018 r. prezes zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. – Jerzy Szpakowski, marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego - Jan Kleinszmidt podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 14 022 000,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne: 11 400 000,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania: 9 690 000,00 zł

Termin realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące cele:

1. Rozbudowa kompostowni – zadanie obejmuje rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z placem dojrzewania kompostu; kompostownia zrealizowana zostanie jako obiekt modułowy składający się z 4 komór osłoniętych z boku żelbetowymi ścianami o wys. 200 cm ponad poziom posadzki, zwieńczenie 3 modułów kompostowych stanowić będzie uchylna konstrukcja dachowa aluminiowa z przykryciem membraną (1 moduł wykonany zostanie bez w/w zwieńczenia). Przepustowość kompostowni wzrośnie do 13000 Mg/rok.


2. Budowa placu dojrzewania kompostu wraz z wiatą – plac został zaprojektowany jako obiekt o nawierzchni asfaltowej, osłonięty częściowo żelbetową ścianą o wys. 150 cm ponad poziom przyległej nawierzchni placu; powierzchnia placu do budowy: 600 m2 + 1050 m2 = 1650 m2; wolnostojącą, parterową, niepodpiwniczoną wiatę magazynowo – garażową będzie stanowił obiekt zwieńczony dwuspadowym dachem o konstrukcji ciesielskiej pokryty blachą stalową trapezową. Charakterystyka obiektu: powierzchnia zabudowy - 201,60 m2; powierzchnia użytkowa - 192,00 m2; kubatura - 1097,2 m3. Integralną częścią tego zadania będzie także: rozbudowa oświetlenia terenu oraz sieci elektrycznej; rozbudowa sieci kanalizacji odciekowej i deszczowej; realizacja drogi dojazdowej, dojść o powierzchni razem równej 2 352,50 m2.

3. Budowa zadaszenia placu dojrzewania kompostu – przewiduje się wykonanie zadaszenia o następujących parametrach: powierzchnia zabudowy – ok. 1050 m2; wymiary zewnętrzne obiektu – 30 x 35 m; kubatura obiektu, jego wysokość winny wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i norm; przewiduje się wykonanie zadaszenia o wysokości nieprzekraczającej 7,5 m w najwyższym jego punkcie.

4. Budowa budynku lub wiaty do magazynowania odpadów – przewiduje się wykonanie obiektu o powierzchni zabudowy ok. 280 m2; kubatura obiektu, jego wysokość będą wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i norm; przewiduje się wykonanie zadaszenia o wysokości nieprzekraczającej 5,5 m w najwyższym jego punkcie.
Modernizacja linii sortowania odpadów  – zadanie obejmuje następujące działania:

- Modernizacja układu odbioru i podawania frakcji drobnej wydzielonej z sita bębnowego (0-80 mm) do stabilizacji;

- Zabudowa separatora balistycznego tworzyw sztucznych wydzielonych przez istniejący separator optyczny tworzyw sztucznych z zapewnieniem możliwości docelowego (w przyszłości) doposażenia linii sortowniczej o automatyczną separację folii PE z odpadów;

- Zabudowa separatora metali nieżelaznych dla frakcji średniej 80-300 mm po automatycznym wydzieleniu metali żelaznych, tworzyw sztucznych i papieru z zapewnieniem skierowania pozostałości po separacji metali nieżelaznych do kabiny sortowania balastu.

6. Zakup separatora powietrznego

7. Zakup ładowarki kołowej

8. Zakup rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych

9. Koszty zatrudnienia Inżyniera Kontraktu

10. Edukacja ekologiczna

11. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowych

12. Wykonanie studium wykonalności

13. Promocja projektu

 

AKTUALIZACJA 1.03.2019 r. | Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 13 grudnia 2018 roku rozpatrzył wniosek Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. na zwiększenie kwoty dofinansowania i wyraził zgodę na przydzielenie większej kwoty dofinansowania o 1 943 531,68 PLN. Decyzja ta skutkuje zmianą wartości projektu:

1. Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 16 834 404,68 PLN.

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 13 686 507,87 zł PLN.

3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 11 633 531,68 PLN.

4. Poziom dofinansowania wynosi 85,00 %.


© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk