Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

WFOŚiGW

Nazwa zadania:

„Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów”

 

Całkowity koszt inwestycji : 16 834 404,687 zł

Koszt kwalifikowalny zdania: 13 686 507,87 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) pożyczką w kwocie : 1 000 000,00 zł

Opis zadania:

Głównym celem inwestycji była poprawa efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych funkcjonującego na terenie ZZO Sierzno. Dzięki modernizacji linii sortowniczej i rozbudowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji znacznie zmniejszy się ilość odpadów przekazywanych do składowania. Inwestycja przełoży się również na zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia w tym przede wszystkim tworzyw sztucznych i metali. Realizacja pozwoli również na osiągnięcie wymagań prawnych związanych z poziomem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Projekt wpłynie także na poprawę efektywności ekonomicznej działalności Zakładu, co jest szczególnie ważne w kontekście przyszłego wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska.

Realizacja projektu objęła swoim zakresem szereg kompleksowych działań, które wspólnie prowadzą do rozwiązania problemu gospodarki odpadami na terenie Instalacji Komunalnej Sierzno. Zakres projektu został tak dobrany, aby przełożyć się na poprawę przepustowości  oraz efektywności  systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dostosować ZZO Sierzno do istniejących przepisów prawa UE i krajowego .W ramach projektu założono działania polegające zarówno na modernizacji i doposażeniu linii sortowniczej, jak i instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji czy rozbudowie i częściowym zadaszeniu placu dojrzewania stabilizatu i kompostowania odpadów zielonych wraz z pozostałą infrastrukturą. To wszystko wpisuje się w założenia wynikające z hierarchii postępowania z odpadami , dążąc do zwiększenia ilości odpadów przeznaczonych do ponownego użycia i recyklingu (sortownia i kompostownia) oraz poprawy efektywności procesu unieszkodliwiania odpadów (kompostownia). Uzupełnieniem tych działań była realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej i podniesienia aktywności mieszkańców w zakresie postaw proekologicznych.

W ramach realizowanego projektu  zostały zrealizowane następujące zadania :

  1. Rozbudowa kompostowni - zadanie obejmowało rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z placem dojrzewania kompostu. Dach kompostowni został wykonany z konstrukcji stalowej oraz membrany przepuszczalnej i otwierany jest tylko podczas napełniania i otwierany jest tylko podczas napełniania i opróżniania poszczególnych modułów kompostowni. Przepuszczalna membrana jest wysoce odpornym materiałem przepuszczalnym dla drobnej pary wodnej , zapobiegającym przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do otoczenia, co obniży negatywny wpływ przetwarzanych odpadów na środowisko. Przepustowość kompostowni wzrośnie do 13000 Mg/rok.
  2. Budowa placu dojrzewania kompostu wraz z wiatą.
  3. Budowa zadaszenia placu dojrzewania kompostu.
  4. Budowa wiaty do magazynowania odpadów.
  5. Modernizacja linii do segregacji odpadów

a) separator balistyczny - linia technologiczna o wysokiej efektywności działania, która pozwoli na znaczną poprawę skuteczności odzysku odpadów do recyklingu poprzez precyzyjne rozdzielenie na osobnych przenośnikach sortowniczych poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych,
b) separator metali nieżelaznych – urządzenie pozwala na wydzielenie co najmniej 80% metali nieżelaznych w strumieniu odpadów dostarczonych do separatora.

6. Zakup separatora powietrznego NIHOT – urządzenia pozwala na separację powietrzną stabilizatu pochodzącego z odpadów ulegających biodegradacji po procesie kompostowania. Separator  dokonuje rozdziału materiału wsadowego na dwie frakcje: ciężką oraz lekką , wydalając z odpadów tworzywa sztuczne, które w ciągu technologicznym mogą być przeznaczone do dalszego przetwarzania , co zwiększy poziom odzysku tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu i ponownego wykorzystania.

7. Zakup rozdrabniacza PRONAR – rozdrabniacz wykorzystywany będzie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, wstępnego rozdrabniania odpadów ulegających biodegradacji oraz substytutów do paliw alternatywnych, jak również do redukcji objętościowej odpadów komunalnych. Jego zastosowanie ograniczy masę i objętość składowanych odpadów.

8. Zakup ładowarki wraz z osprzętem.

9. Promocja i edukacja ekologiczna.

 

WFOSiGW_wersja_kolor-01_0.jpg

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk