Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Charakterystyka zakładu

Zakład zlokalizowany jest w miejscowości Sierzno na działkach 283, 284, 223/7, 223/12 o łącznej powierzchni 8,257, w tym 3,25 ha to teren składowiska odpadów. Spółka jest także właścicielem działek o numerach: 222/3, 223/6, 223/13, 223/1 o łącznej powierzchni 8,85 ha, które w chwili obecnej stanowią rezerwę. Obiekt usytuowany jest około 8 km od centrum Bytowa przy drodze nr 212 Bytów – Chojnice.

Zabudowania wsi Sierzno znajdują się w odległości około 1km na północny-wschód od zakładu. Obiekt zlokalizowano w naturalnym zagłębieniu terenu.

Bezpośrednie otoczenie zakładu od strony południowej i północno-wschodniej stanowią grunty rolne użytkowane rolniczo. Od strony południowo-wschodniej zakład przylega do drogi 212, a od strony północno – wschodniej obiekt otacza niewielki kompleks leśny który oddziela widokowo zakład od wsi Sierzno.

Zakład jest eksponowany widokowo od strony wschodniej i doskonale widoczny z drogi 212 jadąc z Bytowa do Chojnic.

Po przeciwnej stronie drogi 212 (vis-a vis) wjazdu do zakładu znajduje się małe jeziorko Kępno, otoczone lasem, lasy te znajdują się w potencjalnym obszarze specjalnej ochrony siedlisk Lasy Rekowskie.

Zakład wyposażony jest w:

 • sortownię odpadów o przepustowości 20 000 Mg/rok na jedną zmianę (40,000 Mg/rok w systemie dwuzmianowym)
 • kompostownię typu BIODEGMA o przepustowosci 8 000 Mg/rok
 • wagę samochodową o nośności 40 Mg
 • dwie myjki do mycia kół i podwozi pojazdów opuszczających teren składowiska
 • drogi i plac manewrowy
 • zbiornik na odcieki
 • zbiornik na wody deszczowe
 • kompaktor HANOMAG C 280 o masie 32,5 Mg
 • 2 ładowarka kołowe
 • samochód samowyładowczy do 3,5 t ładowności
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 t ładowności
 • 2 wózki widłowe spalinowe
 • zmywarko - zamiatarka

Ponadto na terenie Zakładu znajdują się:

 • budynek administracyjno - socjalny
 • garaż dwustanowiskowy
 • warsztat/magazyn

Zakład posiada przyłącza wodociągowe i energetyczne. Ścieki z budynku administracyjno-socjalnego gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym przy tym budynku, ścieki z części socjalnej sortowni gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym przy sortowni. Oba zbiorniki posiadają pojemność 6 m3. Drogi wewnętrzne są utwardzone płytami betonowymi. Obiekt jest w całości ogrodzony. Na granicy obiektu (za ogrodzeniem) wykonano rowy opaskowe o długości ok. 830 mb, które zabezpieczają składowisko przed napływem wód deszczowych. Wody te kierowane są do naturalnego obniżenia terenu przy zakładzie. Z uwagi na niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej zbudowano zbiornik ziemny przeciw-pożarowy zlokalizowany przy budynku sortowni.

Składowisko jest uszczelnione, podłoże niecki uszczelniono gliną o warstwie 0,5 m, a następnie dodatkowo wyłożono folią. Łącznie uszczelniono 3,25 ha, na dnie ułożono ciągi drenarskie do zbierania odcieków. Odcieki są gromadzone w zbiorniku ziemnym, którego obwałowanie i dno uszczelniono folią HDPE.

W roku 2001 wraz z budową sortowni wybudowano po wschodniej stronie niecki składowej wał ziemny i uszczelniono go folią HDPE, wzmocniono także zbiornik wód odciekowych.

W roku 2011 została zakończona rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie.

Wody gruntowe zalegają 1,3 m - 1,5 m pod powierzchnią dna składowiska.

Składowisko jest monitorowane w zakresie wymaganym przez Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220 poz. 1858 z dnia 19 grudnia 2002 r.) tj. prowadzi się kontrolę wód gruntowych i powierzchniowych, kontrolę ilości i jakości odcieków, kontrolę ilości i jakości biogazu, kontrolę osiadania złoża odpadów.

Dla składowiska wydano Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę –decyzja nr ŚR.IX.6619/13/2007 z dnia 10-10-2007 r. zmienione decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

 • DROŚ.P.Z.7650-24/08
 • DROŚ.S.IS.7650/31/09
 • DROŚ.S.IS.7650-18/10
 • DROŚ.S.7222.13.2011
 • DROŚ-S.7222.34.2012.ES
 • DROŚ-S.7222.20.2012.ES

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach: "Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny".

W związku z powyższym wymaganiem informujemy, iż wysokość odpisu ze środków pobieranych przez Spółkę wynosi 4 zł od Mg odpadów przeznaczonych do składowania, w przypadku odpadów przyjętych do odzysku odpis wynosi 2 zł od Mg.

 

Galeria zdjęć

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk