Odbiór i wywóz odpadów

Zapraszamy do współpracy tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332

Efekt ekologiczny 2009-2011

  • objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów;
  • poszerzanie zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych;
  • ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: w roku 2013 co najmniej 50%, w roku 2020 co najmniej 65% w stosunku do roku bazowego 1995r.
  • wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych ok.10% odpadów niebezpiecznych: w roku 2013;
  • ograniczenie składowania odpadów palnych od roku 2016 poprzez przygotowanie odpadów do ich energetycznego wykorzystania (ok 30% odpadów komunalnych);

Dzięki realizacji wymienionych wyżej celów przyczyniliśmy się do:

  • w zakresie efektów ekologicznych: poprawy stanu infrastruktury środowiskowej, a w konsekwencji poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód i atmosfery.
  • w sferze ekonomiczno-społecznej: podniesienie jakości życia mieszkańców i turystów poprzez zapewnienie odbioru odpadów, ograniczenie nielegalnego porzucania odpadów i podniesienia standardu porządku i czystości.

134.jpg

Oddziaływanie istniejącego zakładu na środowisko przyrodnicze w związku z jego rozbudowa przyczyniła się do zasadniczej poprawy jego stanu, bowiem zrealizowana inwestycja nie przewidywała budowy składowiska lecz uporządkowanie kwatery składowej odpadów i modernizacje obiektów towarzyszących. Nadrzędnym celem projektu jest bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów. Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami przyczynia się do zwiększenia odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenia z odpadów frakcji palnej, ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, stworzenia warunków do bezpiecznego magazynowania odpadów niebezpiecznych, stworzenia warunków do gromadzenia i odzysku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, bezpiecznego składowania odpadów poprocesowych i odpadów których odzysk pod względem technicznym lub ekonomicznym jest nieuzasadniony. Zrealizowana inwestycja przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wód i atmosfery. W świetle powyższego można uznać, iż stworzenie kompleksowego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sierznie przyczynia się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego i ograniczenia ładunku zanieczyszczeń obciążających środowisko.

© Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.
Wykonanie: strony internetowe słupsk